Kollegial granskning

Finsk Tidskrifts kollegiala granskningsförfarande

Redaktionen läser inkomna vetenskapliga artiklar och avgör vilka som kan skickas direkt till kollegial granskning, vilka som behöver modifieras ytterligare och vilka som inte publiceras.

Sakkunnigförfarandet innebär att ett artikelmanuskript skickas till minst två sakkunniga för bedömning. Processen är anonym. De sakkunniga får inte kännedom om skribentens eller varandras namn, och skribenten får inte veta vem som utför bedömningen av texten.

Den sakkunniga ombeds skriva ett fritt formulerat utlåtande som tar ställning till artikelns publicerbarhet. Den sakkunniga kan rekommendera att artikeln A) publiceras som sådan, B) publiceras med smärre revideringar, C) skickas in på nytt efter omfattande revidering eller D) refuseras. Sakkunnigutlåtandet skickas till redaktionen enligt överenskommen tidtabell.

Det är önskvärt att den sakkunniga i sin utvärdering tar ställning till såväl artikelns korrekthet i sak som dess ämnesmässiga relevans och dess kännedom om källor och tidigare forskning. Den sakkunniga kan också kommentera saker som berör det vetenskapliga framställningssättet, så som exempelvis syftesformuleringens klarhet, överensstämmelsen mellan rubriksättning och innehåll, definitionen av centrala begrepp och teorier, textens uppbyggnad och tolkningens och argumentationens åskådlighet. Den sakkunniga kan rekommendera och föreslå revideringar.

Redaktionen önskar sig opartiska, sakliga och konstruktivt kritiska sakkunnigutlåtanden. Den sakkunniga bör respektera skribentens stil och beakta att menings- och tolkningsskiljaktigheter inte är det samma som fel.

Redaktionen vidarebefordrar utlåtandena till skribenten och förser skribenten med sina redaktionella kommentarer. Om två sakkunniga ger inbördes uppenbart motstridiga utlåtanden om samma text kan redaktionen be om ytterligare ett utlåtande av en tredje sakkunnig.

Sakkunnigutlåtandena avgör inte redaktionens publiceringsbeslut. I sista hand är det alltid redaktionen som svarar för detta.

Den sakkunniga förbinder sig till tystnadsplikt och får inte utnyttja den information som framkommer i artikelmanuskriptet eller sprida den vidare. Den sakkunniga har dock givetvis rätt att lista sakkunniguppdrag för Finsk Tidskrift exempelvis i sin meritförteckning.

Den kollegiala granskningen bidrar till att säkerställa en hög vetenskaplig nivå hos publicerade texter. Finsk Tidskrifts granskningsförfarande följer de riktlinjer som stakats ut av Vetenskapliga samfundens delegation och de texter som genomgått kollegial granskning förses med deras märke: