För skribenter

Instruktioner för skribenter

Som skribent garanterar du, genom att sända material till redaktionen, att detta inte tidigare har publicerats någon annanstans, vare sig i sin helhet eller i betydande delar, och att materialet inte samtidigt har erbjudits eller kommer att erbjudas för publicering på annat håll innan redaktionen fattat definitivt beslut om publicering i Finsk Tidskrift.

Manuskript måste, för att kunna övervägas för publicering, följa Finsk Tidskrifts manuskriptanvisningar, samt också i övrigt hålla god språklig och stilistisk kvalitet. Manuskript ska huvudsakligen författas på svenska, men även texter på norska och danska beaktas. Manuskript skickas som Word-dokument till redaktionen per e-post till adressen finsktid(a)abo.fi.

Finsk Tidskrift förbehåller sig rätten att förutom i tryckt form också publicera bidrag elektroniskt här på sin hemsida och på www.skriftly.fi. Innehållet i tidskriften görs normalt fritt tillgängligt via hemsidan med 6 månaders fördröjning, men redaktionen kan besluta att elektroniskt publicera vissa texter redan tidigare på Skriftly.

 

Allmänna manuskriptanvisningar

Manuskript ska vara skrivna med typsnitt Times New Roman 12 pt och radavstånd 1,5.

Vill du hänvisa till litteratur eller andra former av källor anges hänvisningen i parentes i löpande text enligt modellen: ”Kriget satte spår i sägner och berättelser om bl.a. människornas kamp för trygghet och fiendens övergrepp och grymhet” (Asplund Ingemark & Wassholm 2009, 4).

Då parentesen hänvisar till hela det föregående stycket utgör parentesen en egen mening, och punkt placeras då inom parentesen: (Johansson 2010; Rahikainen 2018.)

Om hänvisningar används behövs också en alfabetiskt uppställd litteraturförteckning i slutet av artikeln med upplysningar om: författare, år, titel/rubrik, eventuell titel på samlingsverk, tidning eller tidskrift i vilken den citerade texten ingår, ort och förlag.

Här följer en modellförteckning med några exempel på hur olika referenser kan se ut:

Bok:

Asplund Ingemark, Camilla & Wassholm, Johanna (2009): Historiska sägner om 1808–09 års krig. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Internetkälla:

Hassen Khemiri, Jonas (2010): ”Jag ringer mina bröder”, Dagens Nyheter 19 december.

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/jag-ringer-mina-broder/ [hämtat 15.1.2015].

Tidskriftsartikel:

För en tidskriftsartikel anges eventuell volym och sedan numret inom parentes.

Rahikainen, Marjatta (2018): ”Att skaffa sig kompetens. Lärarinnor och föreståndarinnor i flickskolor i 1800-talets Sverige och Finland”, Historisk Tidskrift för Finland 103(1), s. 77–105.

Artikel i samlingsverk:

Johansson, Anna (2010): ”’Självskadetjejer’ – skärande och betydelsen av kön”, En bok om flickor och flickforskning, red. Anna-Karin Frih & Eva Söderberg. Lund: Studentlitteratur, s. 85–107.

Tidningsartikel:

Söderholm, Paul (2015): ”Kreativ panik”, Åbo Underrättelser 10 januari, s. 28.

E-bok:

För en e-bok anges systemet genom vilket verket är tillgängligt samt typen av tillgänglighet (t.ex. online).

Rothman, E. Natalie (2011): Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul. Cornell University Press. ProQuest Ebook Central [online].

https://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/detail.action?docID=3138287 [hämtat 17.1.2020].

Du bör undvika onödig formatering så som olika storlek på typsnitt, understrykningar, fetstil och dylikt. Däremot rekommenderas kursivering av exempelvis boktitlar, begrepp och uttryck som du önskar framhäva.

Missbruka inte citattecken. Använd dem endast kring regelrätta citat.

Undvik fotnoter. I vetenskapliga artiklar kan undantagsvis ett mindre antal noter (max. 10) användas för nödvändiga kommentarer och förtydliganden som inte gör sig i brödtexten.

 

Riktlinjer för vetenskapliga artiklar

Artikelmanuskript som inlämnas för kollegial granskning får omfatta maximalt 40 000 tecken.

Du bör eftersträva följande i en vetenskaplig artikel för Finsk Tidskrift:

  • Åskådlighet i syftesformuleringen
  • Ändamålsenlig användning av primärmaterialet
  • Flyt och logik i framställningen
  • Bruk av och deltagande i den vetenskapliga diskussionen
  • Den egna röstens urskiljbarhet
  • Klarhet i språkdräkten
  • Nyhetsvärde

Du bör tydligt informera läsaren om artikelns målsättning, perspektiv, källor och metodologiska val, samt om vilken forskningstradition eller – riktning den ansluter sig till. Vidare bör du lyfta fram forskningsämnets relevans och explicit framhålla vad artikeln har att bidra med inom det aktuella forskningsområdet.

Artikelmanuskript som uppfyller grundläggande vetenskapliga kriterier och är av intresse för tidskriften kommer att granskas av minst två utomstående, av redaktionen utsedda sakkunniga. Mer information om sakkunnigförfarandet hittar du här.

Finsk Tidskrift tillämpar kollegial granskning enligt modellen double blind peer review. Artikelmanuskript ska därför anonymiseras. I en separat fil ska, förutom artikelns titel, författarens namn, akademisk grad, eventuell institutionsanknytning och fullständiga kontaktuppgifter anges.

Artikelförslag som inte uppfyller dessa kriterier kommer inte att beaktas.

Författare till vetenskapliga artiklar erhåller kostnadsfritt fyra exemplar av det nummer i vilket bidraget publiceras.

 

Riktlinjer för essäer

Essämanuskript bör omfatta kring 20 000 tecken.

Inom genren välkomnar redaktionen friare hållna texter såsom essäistiska reflektioner och djuplodande debattartiklar kring frågor och teman av samhälleligt, kulturellt och akademiskt intresse.

Författare till akademiska essäer erhåller ett arvode om 100 euro, alternativt en prenumeration på FT i två år, samt kostnadsfritt fyra exemplar av det nummer i vilket bidraget publiceras.

 

Riktlinjer för recensioner

Bokrecensioner ska helst inte överstiga 6 000 tecken.

Som recensent ska du förse din recension med en rubrik som inte är identisk med det recenserade verkets titel.

Samtliga recensioner inleds med följande uppgifter om det/de recenserade arbetet/arbetena: namn på författare eller redaktörer, fullständig titel, ev. serie, förlag, utgivningsort och tryckår enligt följande modell: Elina Druker:  Eva Billow. Bilderbokskonstnär och författare. Makadam, Göteborg 2014.

Recensioner ska inte innehålla några referenser.

Recensenter erhåller ett arvode om 50 euro, alternativt en årsprenumeration på FT, samt kostnadsfritt fyra exemplar av det nummer i vilket bidraget publiceras.