Dataskyddsbeskrivning

Föreningen Granskaren rf.

Dataskyddsbeskrivning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
(EU) 2016/679

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Föreningen Granskaren rf., https://www.finsktidskrift.fi/granskaren/
Fabriksgatan 2
20500 Åbo
Ordförande Jutta Ahlbeck, jutta.ahlbeck@abo.fi

Föreningen Granskaren rf. följer den Europeiska unionens dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation/GDPR) som reglerar hur personuppgifter får samlas in, behandlas och användas. Föreningen Granskaren samlar in endast de personuppgifter som vi behöver för vår verksamhet, för hanterandet av prenumerationer, medlemskap och kommunikation. Granskaren samlar in och hanterar personuppgifter 1) för att upprätthålla ett prenumerant- och medlemsregister, 2) för att kunna skicka information till prenumeranter, medlemmar och personer som är involverade i Granskarens verksamhet, såsom i utgivningen av Finsk Tidskrift och det årliga kulturseminariet, och 3) i samband med utbetalning av löner och arvoden.

Medlems- och prenumerationsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Registrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera Granskarens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Den rättsliga grunden för prenumerant- och medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen. Den finländska Föreningslagen kräver att en förening upprätthåller ett medlemsregister, och föreningen behöver därför samla in namn och kontaktuppgifter för att kunna fakturera och födelsetid för att kunna särskilja personer med samma namn. Dessutom behövs kontaktuppgifter för att kunna skicka info om Granskaren per post eller via elektroniska medier. Infon kan vara t.ex. medlemsbrev.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningen Granskarens styrelse, sekreterare, kassör, redaktion och bokförare. Uppgifterna i registret överlämnas inte till personer utanför föreningen. Enligt lagstadgad rättslig skyldighet utlämnar Föreningen Granskaren rf. personuppgifter till myndigheter som t.ex. skattemyndigheten.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet eller prenumerationen fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. De registrerade kan också invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring. Om en person anser att behandlingen av de egna personuppgifterna strider mot EU:s dataskyddsförordning, har personen rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i registret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att Föreningen Granskaren rf. upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Datasäkerhet

Personuppgifter förvaras i digital form som är skyddade med tekniska, organisatoriska samt fysiska metoder. Åtkomst till personuppgifter sker alltid med personligt lösenord och endast av de i styrelsen, vars arbetsuppgifter kräver åtkomst, och av Finsk Tidskrifts chefredaktör/redaktionssekreterare.